Ordinært arbeid: Forskning

Med "ordinært arbeid" menes her at en person utøver et yrke eller oppgaver som er ansatte eller deltar i arbeidsoppgaver ved en vanlig bedrift eller offentlig virksomhet, og der arbeidsplassen ikke [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Forskning

Tidligere forskning og mangel på kunnskap Evalueringen av kapittel 6A i sosialtjenesteloven pekte på at bestemmelsene bidro til redusert bruk av tvang og makt og til en høyere erkjennelse av [...]

Åpne artikkel

Varig tilrettelagt arbeid, VTA

VTA er et statlig arbeidsmarkedstiltak som gir et arbeidstilbud til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet. Tiltaket er rettet mot personer med [...]

Åpne artikkel

Arbeid med bistand

Hensikten med tiltaket er å hjelpe yrkeshemmede arbeidssøkere å få og beholde et arbeid i det ordinære yrkeslivet. Arbeidssøkeren får bistand på arbeidsplassen gjennom tilrettelegging, trening og [...]

Åpne artikkel

Ordinært arbeid

Høy yrkesdeltakelse og lav ledighet er viktige mål i norsk arbeidsmarkedspolitikk. Hvilke grupper i befolkningen som skal omfattes av denne målsettingen er likevel ikke entydig gitt. I vårt samfunn [...]

Åpne artikkel