Koordinert og sammenhengende tjenestetilbud

Kommunene ble fra 2001 pliktige til å opprette en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet i kommunen skal blant annet oppnevne koordinatorer og utarbeide rutiner [...]

Åpne artikkel

Samhandling: Forskning om koordinering og individuell plan

Perspektiver på god praksis- en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner Rømbøll stod for en undersøkelse på vegne av Helsedirektoratet fra 2009-2010 om [...]

Åpne artikkel

Samhandling: Pårørendeomsorg

Jeg har selv vært pårørende og kjent på kroppen hvor viktig det er å bli møtt på en god måte av personell på sykehus og i kommunen. De gangene jeg ble møtt med en ovenfra og ned holdning var det som [...]

Åpne artikkel

Samhandling: Lovverk og statlige føringer

Rett og plikt til koordinator og samhandling Rett og plikt til samhandling,  koordinator og individuell plan er nedfelt i flere ulike lovregler. • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 • [...]

Åpne artikkel

Publikasjoner om samhandling

Rapport om ansvarsfordeling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste Helsedirektoratet har publisert rapporten:  Ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på [...]

Åpne artikkel