Kalender

15.01 - 2.03
Andre steder
Grunnleggende tegnspråk A1 kveldskurs

Signo arrangerer kurs i grunnleggende tegnspråk. 

Tid: Tirsdagskvelder i uke 3 - 14. 

Sted: Signo skole- og kompetansesenter, Molandveien 29 (skolen), 3158 Andebu

Informasjon og påmelding 

 

26.02 - 27.02
Trondheim
Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

Statped arrangerer åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

Dato: Tirsdag 26. februar og onsdag 27. februar , kl. 09.00 til 14.15 begge dager

Målgruppe: Foreldre/foresatte og fagpersoner som arbeider med barn som har utbytte av tegn i sin kommunikasjon.

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim

Pris: Kr 600,- pr. dag dersom bruker ikke er tilmeldt Statped. Kurset er gratis dersom bruker er tilmeldt Statped.Ta kontakt for å få tilsendt kode som benyttes som betaling for foresatte og fagpersoner som har brukere tilmeldt Statped.

Informasjon og påmelding

26.02Oslo
Tegnkommunikasjon i taktilt modalitet

Statped arrangerer kurs i tegnkommunikasjon i taktilt modalitet. Kurset er lagt opp til en kombinasjon av teoretisk og praktisk tilnærming av tegnkommunikasjon i taktil modalitet. 

Tid: 26. - 27. februar 2019

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Informasjon og påmelding 

4.03Oslo
Inkluderende fellesskap i pedagogisk praksis

Statped inviterer til konferanse om Inkluderende fellesskap i pedagogisk praksis – perspektiver fra Finland og Norge

Tid: 4.mars 09.00-15.00

Sted: Statped, Gamle Hovsetervei 3, Oslo

Målgruppe: lærere, skoleledere, PPT-rådgivere.

Informasjon og påmelding her 

7.03 - 8.03
Oslo
Epilepsi, utviklingshemming og autisme

Oslo Universitetssykehus arrangerer kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell. Blant temaene på kurset er: epilepsi, anfallsklassifisering, tjenester og ytelser, utviklingshemming, autisme og hverdagsvansker, behandling, case om barn med utviklingshemming og autisme, epilepsisyndromer hos personer med utviklingshemming, skadeforebygging, nevrokognitiv fungering, legemidler og dietter.

Målgruppe: Personell med 3-årig høgskoleutdanning som arbeider i rehabiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller skolehelsetjenesten. Åpent for andre interesserte.

Tid: 7. - 8. mars 2019

Sted: Spesialsykehuset for epilepsi, undervisingspaviljongen (bygg D1) G.F. Henriksens vei 98, Sandvika

Informasjon og påmelding

 

7.03Oslo
Saksbehandlingskurs kap. 9

Har du ansvar knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming?  Da kan du ha nytte av økt kompetanse og målrettet veiledning i forhold til det å skrive vedtak. Ridderne tilbyr dagskurs i liten gruppe, inkludert veiledning.  Kurset foregår i Sandvika, 15 minutter utenfor Oslo, retning Drammen. 

Tid: 7. mars 2019

Sted: Løkkeåsveien 2, Sandvika i Bærum. 

Mer informasjon om kurset og påmelding her 

 

13.03Oslo
Psykisk helsearbeid i kommunale settinger

ISOP seminarer arrangerer kurs i tema: psykisk helsearbeid i kommunale settinger- Faktorer som påvirker psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming. Mennesker med utviklingshemning har høyere forekomst av psykisk lidelser enn normalbefolkningen. Har aktuelle faggrupper i kommunene (ansatte i boliger, psykisk helsevern og andre) opparbeidet erfaring med og kunnskap om gruppen?

Tid: 13. mars 2019

Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgata 10-12, Oslo 0580

Informasjon og påmelding 

 

14.03Oslo
"Se, jeg vil leke"

Statped arrangeer kurset; "Se, jeg vil leke". Barn med kombinerte sansetap kan ha uttrykk som kan være vanskelig å se og tolke. Kurset tar for seg hvordan man kan oppdage og bygge videre på initiativ fra barnet. Målet med kurset er å se hvordan vi kan videreutvikle uttrykkene slik at de blir utgangspunkt for lek.

Tid: 14. mars. 2019

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Informasjon og påmelding 

 

19.03Andre steder
Fagdag om pasient og brukerrettighetsloven kap. 4A

Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med Utviklingssenter i Trøndelag  inviterer til opplæring i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Tid: 19. mars

Sted: Statens hus Steinkjer 

Informajson og påmelding her 

 

19.03 - 20.03
Oslo
Statpedkonferansen 2019 - Jeg vil lære!

Statpedkonferansen 2019 har tittel «Jeg vil lære! Et spesialpedagogisk blikk på læring og inkludering». Konferansen synliggjør spesialpedagogisk kompetanse og praksis og presenterer nyere forskning.

Tid: 19. - 20. mars 2019

Sted: Clarion hotel The Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, 0106 Oslo 

Målgruppe: PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Mer informasjon og påmelding  her 

21.03Andre steder
Downs syndrom og hørselsnedsettelse, kommunikasjon og språk

Signo arrangerer kurs med tema; Downs syndrom og hørselsnedsettelse, kommunikasjon og språk. 

Om kurset: Mange barn og unge med Downs syndrom har hørselsnedsettelse av ulik grad. Hørselsnedsettelsen kan værer fra mild og moderat til alvorlig.
I kurset belyser fagpersoner og familiemedlemmer hvordan man best kan tilrettelegge for en god kommunikasjons- og språkutvikling i barnehage og skole
21.mars er Verdensdagen for Downs Syndrom. Dette fagkurset for foreldre og fagpersoner, er en del av markeringen av dagen i Stiftelsen Signo.

Hvem passer kurset for: Fagpersoner i barnehager og skoler, PPT, helsestasjoner og annen rådgivningstjeneste. Foreldre og nærpersoner.

Sted: Signo skole- og kompetansesenter, Molandveien 29 (skolen), 3158 Andebu

Tid: 21. mars - 2019 kl. 08:30-14:00

Informasjon og påmelding 

 

25.03Trondheim
Fagdag om pasient og brukerrettighetsloven kap. 4A

Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med Utviklingssenter i Trøndelag  inviterer til opplæring i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Tid: 25. mars

Sted: Statens hus Trondheim 

Informajson og påmelding her 

26.03 - 27.03
Oslo
Nordisk konferanse i sansestimuli

Nordisk konferanse i sansestimulering. Sansenes betydning for livsmestringog utvikling

Våre sanser får konstant inntrykk fra omgivelsene, og dagens samfunn inneholder ofte mer stimulering enn det vi har behov for. Konferansen har satt fokuset på sansenes betydning for livsmestring og utvikling og ønsker å gi deltagerne kunnskap og redskap for å fremme disse områdene.

Tid:  26. - 27. mars 2019.

Sted: Holmen Fjordhotell

Informasjon og påmelding her 

28.03Oslo
Utviklingshemming og aldring. Utfordringer i dagaktivitet og arbeid

Aldring og helse arrangerer kurs med tema; Utviklingshemming og aldring. Utfordringer i dagaktivitet og arbeid. 

Om kurset: Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer og gjøre personalet i stand til å kjenne igjen aldringstegn og sette i gang tiltak ut fra dette. Innholdet gir en kort innføring og grunnleggende kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosessen og fysiske og psykiske endringer som kan oppstå ved aldring. Også temaer som overgangen fra yrkesliv til pensjonist, livshistorien og samhandling blir berørt. Et nytt kartleggingsskjema til bruk i overgangen vil bli presentert. 

Målgruppe: Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider i dagaktivitetstilbud og i ulike arbeidstiltak. Det kan også være nyttig for annet personell som er jobber med personer med utviklingshemning som er i slike tilbud.

Tid: 28. mars 2019

Sted: Oslo Universitetssykehus, Aker Trondheimsveien 235, Oslo Dagligstuen, bygg 60 

Program her

Påmelding her

 

2.04 - 3.04
Andre steder
Musikk og kunst- muligheter i kommunikasjon, samspill og relasjonsbygging

Kurset har som mål:
- å inspirere til å ta i bruk kunst og musikk både i planlagte samlinger eller prosjekt, og som en del av den daglige samhandlingen og relasjonsbyggingen.
- å vise at kunst- og musikkaktiviteter kan tilpasses personer med ulike utfordringer knyttet til funksjonsnedsettelser, sansetap og sanseforstyrrelser eller døvblindhet i alle lvsfaser og på alle arenaer.
- å kombinere faglig innhold med workshops og praktiske øvelser, slik at deltakerne får erfaring med hvordan man kan bruke et mangfold av sanser i den kreative tilnærmingen.
- å vise hvordan kunstt og musikk kan være viktig og nyttig i utvikling av en god relasjon til brukerne uten at aktivitetene blir begrensede og rutinepregede.
Kreativt samspill vokser i spennet mellom imitasjon og improvisasjon. Vekst skjer når man veksler mellom det trygge og det ukjente. Kurset vil vektlegge hvordan man kan støtte det kreative samspillet med utgangspunkt i brukerens egne interesser og muligheter og på den måten fremme betingelsene for utvikling og samhandling.

Målgruppe: Kurset passer for ansatte i barnehager og skoler, PPT og annen rådgivningstjeneste og for ansatte i avlastning og andre arenaer. Foreldre og nærpersoner er også velkomne!

Kurset egner seg godt som en oppfølging for de som har deltatt på kurset "Praktisk estetiske fag og kommunikasjon", men tidligere deltakelse er ikke en forutsetning.

Tid: 2. - 3. april 2019

Sted: Signo skole- og kompetansesenter, Molandveien 29 (skolen), 3158 Andebu

Informasjon og påmelding

2.04 - 4.04
Trondheim
NFSS Årskonferanse 2019 Seksualitet i et livsløpsperspektiv

NFSS - Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet, kropp og samliv arrangerer årskonferanse med tema; Seksualitet i et livsløpsperspektiv. 

Om innhold under konferansen:
Forelesinger legges opp for å ivareta alle profesjoner, der man har noe felles og noe vil være parallelle sesjoner. Parallelle sesjoner er også for å ivareta de som ikke har arbeidet med fagfeltet så lenge, men også mer forskningsbaserte forelesninger for de som har vært med en stund.
Styret i NFSS anbefaler de som er forholdsvis nye i nettverket eller ny i fagfeltet å dra på parallellsesjon med Erkki Rustad og Silje Holtman Akø tirsdag den 02.04.19. Anbefaler også deltagelse ved Heidi Solvang sin parallellsesjon den 03.04.19.
Parallellsesjon med Silje-Håvard Bolstad og Eva Lill Fossli Vassend anbefales for de som har deltatt en stund.

Målgruppe: Alle som arbeider innen; Statens Barnehus, politi, psykiatri, habilitering , Smiso, skoler, rehab, somatikk, omsorgstjeneste, hjemmetjeneste, helsetjeneste, studenter, brukerorganisasjoner eller andre interesserte.

Tid: 02. - 04. april 2019

Sted: Britannia Hotell, Trondheim 

Påmelding og program 

3.04Bergen
Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming

Fagakademiet arrangerer kurs i tema; Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming. Kurset er et praktisk rettet kurs, hvor innholdet er basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap. 

Formål: Gi deltakerne trygghet og kunnskap om

  • hvordan sørge for et variert og godt kosthold for brukerne, som er praktisk gjennomførbart i hverdagen
  • hvordan unngå overvekt 

Målgruppe: Ansatte som jobber med personer med utviklingshemming

Tid: 3. april 2019 kl. 09.00-15.30

Sted: Bergen, Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6

Informasjon og påmelding her 

 

3.04Bergen
Målrettet miljøarbeid -"Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg.."

Fagakademiet arrangerer kurs i målrettet miljøarbeid -”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg..” 

Formål: Et kurs som skal øke deltakernes kompetanse til å yte godt faglig arbeid (innenfor helse- og omsorgstjenester og opplæring), gjennom strukturert tilrettelegging og målrettet miljøarbeid. Mange har behov for tilrettelegging av miljø og effektiv samhandling – her får du presentert eksempler og en god metodikk.

Målgruppe: Ansatte i skole og kommunal helsetjeneste som ønsker kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid - for eksempel;
- lærere
- spesialpedagoger
- sykepleiere 
- vernepleiere
- aktivitører
- hjelpepleiere
- omsorgsarbeidere
- miljøarbeidere

Kurset egner seg også for pårørende, hjelpeverger og støttekontakter.

Tid: 3. april 2019

Sted: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6, 5018 Bergen

Informasjon og påmelding 

4.04 - 5.04
Oslo
PUA-seminaret 2019, Utviklingshemming og depresjon

Oslo universitetssykehus ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) arrangerer PUA seminar 2019 med tema: Utviklingshemming og depresjon. Forståelse, utredning og behandling ved depresjoner hos personer med utviklingshemming.  

Tid: 4. - 5. april 2019

Sted: Thon hotell Vika atrium, Oslo

Informasjon og påmelding

Program i PDF

5.04Oslo
Saksbehandlingskurs kap. 9

Har du ansvar knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming?  Da kan du ha nytte av økt kompetanse og målrettet veiledning i forhold til det å skrive vedtak. Ridderne tilbyr dagskurs i liten gruppe, inkludert veiledning.  Kurset foregår i Sandvika, 15 minutter utenfor Oslo, retning Drammen. 

Tid: 5. april 2019

Sted: Løkkeåsveien 2, Sandvika i Bærum. 

Mer informasjon om kurset og påmelding her 

8.04 - 9.04
Andre steder
En konferanse om kunstfag og spesialpedagogikk

Muligheter. Opplevelse, mestring og inkludering. En konferanse om kunstfag og spesialpedagogikk. 

Konferansen setter fokus på kunst og kultur, estetiske fag og inkludering i møte med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, i barnehage og skole, kulturskole og andre aktuelle arenaer. Konferansen vil løfte fram forskning og eksempler på god praksis.

Tid: 8. - 9. april 2019 

Sted: Nord universitet, studiested Bodø 

Målgruppe: Konferansen retter seg mot pedagoger og spesialpedagoger, kunstnere og ledere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, ansatte og studenter i lærerutdanning, kulturskole og DKS, støttesystemer og andre som er opptatt av konferansens tema.

Mer informasjon om konferansen og påmelding her 

10.04 - 11.04
Andre steder
Grunnkurs i traumeforståelse

RVTS Sør arrangerer 2 dagers grunnkurs i traumeforståelse, med stor vekt på utviklingstraumer og passer for alle som jobber med barn, unge og voksne med slike erfaringer. 

Hovedmålgruppe: Barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, fosterforeldre, samt ansatte DPS og spesialisthelsetjeneste. De har et ekstra fokus på barn og unge, men de som arbeider med voksne vil også ha god nytte av kurset. Kurset danner også grunnlag for videregående kurs i samme tematikk som kommer i oktober 2019.

Tid: 10. - 11. april 2019

Sted: Farris bad, Larvik 

Informasjon og program 

 

24.04 - 25.04
Andre steder
Når flere sanser svikter

Kursinnhold:
- Grunnleggende om sansefunksjoner og sanseintegrasjon
- Konsekvenser av nedsettelse av sansefunksjoner
- Tilrettelegging for aktiviteter og deltakelse

Målgruppe: Fagpersoner som i sitt arbeid møter barn og voksne som har nedsettelse i flere sansefunksjoner eller vansker med sanseintegrasjon

Tid: 24. - 25. april 2019 

Sted: Signo skole- og kompetansesenter, Molandveien 29 (skolen), 3158 Andebu

 

Informasjon og påmelding

24.04 - 28.04
Andre steder
NAFO-seminaret 2019

Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO) arrangerer NAFO seminaret 2019. 

Tid: 24-28. april 2019

Sted: Storefjell høyfjellshotell

Informasjon og påmelding her 

25.04Oslo
Voksne med Retts syndrom

Frambu arrangerer fagkurs med tema; Voksne med Retts syndrom. Mål for kurset er å presentere kunnskap om voksne med Retts syndrom. Det vil være fokus på hvordan ulike medisinske forhold kan påvirke hverdagen.

Målgruppe: Tjenesteytere som jobber med voksne med Retts syndrom. Pårørende kan også delta.

Tid: 25. april 2019

Sted: Frambu, eller deltagelse via videokonferanse 

Informasjon og påmelding 

2.05Oslo
Utfordrende atferd og utviklingshemming

ISOP seminarer arrangerer kurs i tema; Utfordrende atferd og utviklingshemming. Fra analyse av årsaker til konkrete tiltak. 

Tid: 2. mai 2019

Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, Oslo, Norge 0580

Informasjon og påmelding 

 

2.05 - 3.05
Oslo
Å ivareta søsken

Frambu arrangerer fagkurs med tema; Å ivareta søsken.

Målgruppe:
Tjenesteytere som tilbyr, eller ønsker å tilby, støtte til søsken som pårørende.

Tid: 2. mai - 3. mai 2019

Sted: Frambu

Informasjon og påmelding 

3.05Oslo
Saksbehandlingskurs kap. 9

Har du ansvar knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming?  Da kan du ha nytte av økt kompetanse og målrettet veiledning i forhold til det å skrive vedtak. Ridderne tilbyr dagskurs i liten gruppe, inkludert veiledning.  Kurset foregår i Sandvika, 15 minutter utenfor Oslo, retning Drammen. 

Tid: 3. mai 2019

Sted: Løkkeåsveien 2, Sandvika i Bærum. 

Mer informasjon om kurset og påmelding her 

8.05Oslo
Barn og unge med komplekse sansetap

Frambu i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser  arrangerer fagkurs med tema; Barn og unge med komplekse sansetap - tilrettelegging for deltagelse i et sansestimulerende miljø

Målgruppe: Ansatte i barnehage, grunnskole og avlastning, samt andre relevante tjenesteytere som jobber med barn og unge med komplekse sansetap. Pårørende kan også delta.

Tid: 8. mai 2019

Sted: Frambu, eller deltagelse via videokonferanse 

Informasjon og påmelding

9.05 - 10.05
Bergen
SOR konferanse - Er godt nok godt nok?

Denne SOR- konferansen handler om faglig forsvarlighet og kvalitet i tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Målgrupper: Alle som arbeider for personer med utviklingshemming - ledere,   politikere, tillitsvalgte, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet.

Tid: 9. - 10. mai 2019 

Sted: Sandic Bergen City

 

Informasjon og påmelding 

 

10.05Andre steder
Utviklingsforstyrrelse -utfordrende atferd og seksualitet

Fagakademiet arrangerer kurs i tema; Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

Formål: Kurset vil være med på å gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med utviklingsforstyrrelser (deriblant autisme), og deres omgivelser.

Målgruppe: Kurset er tilrettelagt for ansatte i barnehage/skole og kommunale helsetjenestesystem som sykepleiere, vernepleiere, aktivitører, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, nærpersoner i kommunale omsorgsboliger, miljøarbeidere, og for personer som er i samhandling med personer med utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelse sosialt og kommunikasjonsmessig. Kurset egner seg også godt for pårørende, hjelpeverger og støttekontakter

Tid: 10. mai 2019 kl. 09.00-15.30

Sted: Molde, Scandic Alexandra Hotel, Storgata 1-7 

Informasjon og påmelding her 

 

21.05Trondheim
Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

Statped arrangerer åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

Tid: 21. - 22. mai 2019

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim

Informasjon og påmelding

22.05 - 23.05
Kristiansand
Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Konferansen arrangeres av innovasjons- og forskningsprosjektet InnArbeid som finansieres av Forskningsrådet.

Konferansen fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekter-forstyrrelser. Hensikten er å skape en møteplass for miljøer som arbeider med arbeidsinkludering for grupper som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Tid: 22. - 23. mai 2019

Første konferansedag har et nasjonalt, norskspråklig fokus, den andre dagen inneholder bidrag fra internasjonale forskere og presentasjoner av fagfellevurderte forskningsartikler

Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand

Mer informasjon om konferansen her

Se plakat om konferansen her 

24.05Bergen
Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Fagakademiet arrangerer kurs om Aldring og demens hos personer med utviklingshemming. Kurset vil ha hovedfokus på behandling av demens hos personer med psykisk utviklingshemning.

Målgruppe: Alle som arbeider med psykisk utviklingshemmede, både faglærte og ufaglærte

Tid: 24. mai 2019 kl. 09.00-15.30

Sted: Bergen Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6

Informasjon og påmelding her 


 

27.05 - 29.05
Andre steder
EUSE 2019

The 13th EUSE Conference on Supported Employment – “Transitions” is organize this event in Amsterdam, the Netherlands, from 27-29 May 2019.

The conference is being hosted by the Dutch Organisation of Supported Employment (NVS Support) in cooperation with SUEM, the Belgian organisation for Supported Employment. The organisers have also used many networks within the Netherlands, the European Union and also the World Association (WASE) for supported Employment. The 13th Conference is an excellent opportunity to empower the transitions for inclusion and become inspired and invigorated by employment experts, and to network with colleagues and peers from around Europe and the world.

The overall theme -Transitions, for supported employment within Europe – aims to empower everyone to increase the possibilities for the employment market with innovative solutions and best practices. The conference themes are:

  • Policy making and change of results
  • Delivering quality support – what works?
  • Transitions: careers and supported employment.
  • A Digital Future for Supported Employment

Information about the conference

3.06 - 4.06
Oslo
Habiliteringskonferansen

Jobbaktiv arrangerer Habiliteringskonferansen. Habiliteringsfeltet er i endring. Det kreves mer av tjenestene i forhold til koordinering, brukermedvirkning og samarbeid. Hvordan kan vi sikre gode tjenester og gode valg for at tjenestemottakere mestrer sine liv så godt som mulig?

Tid: 03 - 04 juni 2019

Sted: Thon hotel, Oslo airport, Balder Alle, Gardemoen

Informasjon og påmelding her 

 

5.06Oslo
Elever med Williams syndrom i skolen

Frambu arrangerer fagkurs med tema; Elever med Williams’ syndrom i skolen. Mål for kurset er å styrke deltakernes kunnskap om Williams’ syndrom, hvilke konsekvenser diagnosen kan ha for læring og utvikling og mulige tilretteleggingstiltak i grunnskolen.

Målgruppe: Ansatte i grunnskolen og andre relevante tjenesteytere som jobber med barn med Williams’ syndrom. Pårørende kan også delta.

Tid: 5. juni 2019

Sted: Frambu, eller deltagelse via videokonferanse

Informasjon og påmelding 

 

5.06Andre steder
Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Fagakademiet arrangerer kurs om Aldring og demens hos personer med utviklingshemming. Kurset vil ha hovedfokus på behandling av demens hos personer med psykisk utviklingshemning.

Målgruppe: Alle som arbeider med psykisk utviklingshemmede, både faglærte og ufaglærte

Tid: 5. juni 2019 kl. 09.00-15.30

Sted: Stjørdal, Scandic Hell Sandfærhus 22

Informasjon og påmelding her 

11.06 - 12.06
Trondheim
Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

Statped arrangerer åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

Tid: 11. - 12. juni 2019

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim

Informasjon og påmelding 

 

11.06 - 12.06
Oslo
Tegnkommunikasjon i taktilt modalitet

Statped arrangerer kurs i tegnkommunikasjon i taktilt modalitet. Kurset er lagt opp til en kombinasjon av teoretisk og praktisk tilnærming av tegnkommunikasjon i taktil modalitet. 

Tid: 11. - 12. juni 2019

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Informasjon og påmelding 

 

13.06Oslo
Saksbehandlingskurs kap. 9

Har du ansvar knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming?  Da kan du ha nytte av økt kompetanse og målrettet veiledning i forhold til det å skrive vedtak. Ridderne tilbyr dagskurs i liten gruppe, inkludert veiledning.  Kurset foregår i Sandvika, 15 minutter utenfor Oslo, retning Drammen. 

Tid: 13. juni 2019

Sted: Løkkeåsveien 2, Sandvika i Bærum. 

Mer informasjon om kurset og påmelding her 

6.08 - 9.08
Andre steder
IASSIDD 2019

The 16th IASSIDD (International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities) World Conference will be held in Glasgow from 6-9 August 2019.  The Congress theme is Future4All.  IASSIDD Congresses, particularly the 3-yearly World Congresses, are the leading international research and practice meetings in the field of Intellectual and Developmental Disabilities.

Information about the conference

4.09Oslo
Psykoser hos personer med utviklingshemming

ISOP seminarer arrangerer kurs i tema; psykoser hos personer med utviklingshemming 

Tid: 4. september 2019

Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, Oslo, Norge 0580

Informasjon og påmelding 

 

18.09Bergen
Utviklingsforstyrrelse -utfordrende atferd og seksualitet

Fagakademiet arrangerer kurs i tema; Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet

Formål: Kurset vil være med på å gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med utviklingsforstyrrelser (deriblant autisme), og deres omgivelser.

Målgruppe: Kurset er tilrettelagt for ansatte i barnehage/skole og kommunale helsetjenestesystem som sykepleiere, vernepleiere, aktivitører, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, nærpersoner i kommunale omsorgsboliger, miljøarbeidere, og for personer som er i samhandling med personer med utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelse sosialt og kommunikasjonsmessig. Kurset egner seg også godt for pårørende, hjelpeverger og støttekontakter

Tid: 18. september 2019 kl. 09.00-15.30

Sted: Bergen, Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6

Informasjon og påmelding her 

 

16.10Oslo
Smith-Magenis syndrom

Frambu arrangerer fagkurs med tema; Smith-Magenis syndrom. Mål for kurset er å presentere resultater fra doktorgradsprosjektet «Smith-Magenis syndrom - en skandinavisk kartleggings- og intervensjonsstudie».

Målgruppe: Tjenesteytere som arbeider med personer med SMS. Pårørende kan også delta.

Tid: 16. oktober 2019

Sted: Frambu, eller deltakelse via videokonferanse.

Informasjon og påmelding 

 

24.10Oslo
Ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemming

Frambu arrangerer kurs med tema; Ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemming. Mål for kurset er å øke deltagernes kunnskap om god ernæringspraksis i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Målgruppe: Tjenesteytere til personer med aktuelle diagnoser over 18 år som bor i bofellesskap eller eget hjem med bistand.

Tid: 24. oktober 2019

Sted: Frambu, eller deltagelse via videokonferanse

Informasjon og påmelding 

 

6.11Oslo
Miljøterapi til barn og unge med utviklingshemming /autisme

ISOP seminarer arrangerer kurs om; Miljøterapi til barn og unge med utviklingshemming / autisme 

Tid: 6. november 2019

Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, Oslo, 

Informasjon her 

 

 

13.11Oslo
Temakonferanse om aldring og utviklingshemming -miljøarbeid

Aldring og helse arrangerer den 10. temakonferansen om utviklingshemning og aldring: miljøarbeid. 

Tid: 13. november 2019

Sted: Oslo kongressenter 

Informasjon og påmelding her

 

19.11 - 20.11
Andre steder
Signo konferansen 2019, Autismespekterforstyrrelser og hørselsnedsettelse

Om konferansen; Autismespekterforstyrrelse (ASF) og hørselsnedsettelse kan være utfordrende både for personer som har denne kombinerte tilstanden, og for tjenesteytere innen opplæring, miljøarbeid og rådgivning.

Konferansen inneholder forelesninger som belyser forskning og teori, og presentasjoner fra praksis som peker på muligheter, tiltak, tilpasning og tilrettelegging.

Målgruppe: Ansatte i  barnehager, skoler og voksenopplæring, PPT og annen rådgivningstjeneste.Tjenesteytere i tjenestemottakeres bolig, arbeid og fritid

Tid: 19. - 20. november 2019 

Sted: Signo skole- og kompetansesenter, Molandveien 29 (skolen), 3158 Andebu

Informasjon og påmelding

 

22.11Oslo
Elever med Noonans syndrom i grunnskolen

Frambu arrangerer fagkurs om elever med Noonans syndrom i grunnskolen. Man kan også delta på fagkurset via videokonferanse eller strømming. 

Mål for kurset: Å styrke deltakernes kunnskap om Noonans syndrom, hvilke konsekvenser diagnosen kan ha for læring og utvikling og mulige tilretteleggingstiltak i grunnskolen

Målgruppe: Ansatte i grunnskolen, og andre relevante tjenesteytere i kommunen, som jobber med barn med Noonans syndrom. Pårørende kan også delta

Tid: 22. oktober 2019

Sted: Frambu sine lokaler eller via videokonferanse eller strømming 

Informasjon og påmelding her