Håndtering av nettrelaterte seksuelle overgrep

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Politiet/Statens barnehus, Seksjon for spesialisert habilitering, Sunnmøre og Seksjon for spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal inviterer til konferansen; Håndtering av nettrelaterte seksuelle overgrep. 

Menneske med utviklingshemming utgjer ei særlig risikogruppe knytt til seksuelle overgrep. Trass dette er det få overgrepssaker som blir melde til politiet. Vi som arrangerer konferansen har erfart at dette er saker som er utfordrande å identifisere, stå i og handtere. Bufdir har utarbeida retningslinja «handtering av seksuelle overgrep mot vaksne med utviklingshemming». Desse retningslinjene rettar seg primært til deg som arbeider med vaksne personar med utviklingshemming. Retningslinjene er også aktuelle for fagpersonar og studentar på helse- og sosialfaglige linjer.

Tid: 23.01.20 kl. 09.00 - 16.00

Sted: Ålesund, Scandic Parken Hotell

Program og påmelding i denne lenken