5.10 - 5.10Digitalt
På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer digital fagdag om retten til bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne sett i lys av disse bestemmelsene, FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) har en egen artikkel 7 som gjelder barns rettigheter, og artikkel 19 handler om selvbestemmelse blant annet i forbindelse med valg av bosted og boform.

Du finner mer informasjon her.