Kunnskapsbanken

Om bruk av tvang og makt i skolesektoren

Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er regulert ulikt avhengig av hvilket lovverk som gjelder for de tjenester man mottar. Temaet er fra tid til annen også gjenstand for utfordringer innen skolen. I denne artikkelen redegjør vi kort for bruk av tvang og makt overfor elever i skolesektoren.
Bilde av barn på vei over gata © Synnøve AasanBruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er et viktig tema innenfor tjenesteytingen. I kommunale helse- og omsorgstjenester reguleres bruken av tvang i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 (Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming). Formålet med reglene i dette kapitlet ”er å hindre at personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt.” Innenfor skoleverket er ikke bruk av tvang regulert på samme måte. Dette medfører betydelige utfordringer for tjenesteytingen, både innad i skolen og i samarbeidet mellom tjenesteytere innenfor ulike arenaer (og ulikt lovverk).
 
Det er opplæringsloven som regulerer skolens virksomhet. Dette lovverket berører ikke bruk av tvang slik vi kjenner det fra lovverket som regulerer kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringsloven sier at alle skoler skal ha et ordensreglement. Her står det at reglementet ”skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast.” Dette innebærer ikke at opplæringsloven åpner opp for muligheten til bruk av fysiske maktmidler eller fysisk refselse. Opplæringsloven regulerer således ikke mulighetene for å bruke tvang overfor enkelte elever.
 
Straffelovens bestemmelser gir åpning for å bruke fysisk makt, uavhengig av arena. Derfor vil dette lovverket kunne komme til anvendelse også i skolen. Ved enkelte tilfeller vil da det være mulig å stoppe uønsket atferd, som å stoppe slåssing mellom elever med fysisk makt eller vegre seg selv mot voldelige elever.
 
Både NAKU og fylkesmennene får fra tid til annen spørsmål knyttet til bruk av tvang og makt overfor enkelte elever i skolen. Dette tyder på at spørsmål knyttet til dette ikke er avklart i tilstrekkelig grad. Som svar på spørsmål fra Oslo kommune har Kunnskapsdepartementet i et brev fra juni 2011 redegjort ”om adgangen til bruk av tvang og makt i skolesektoren”. Her peker de på at utfordringer knyttet til dette temaet løses tilfredsstillende på lokalt plan, og at de ikke har planer om ytterligere lovreguleringer. Utdanningsdirektoratets rundskriv nr. 2 fra 2010 omhandler også mulighetene til bruk av tvang i skolen.
 
I Spesialpedagogikk nummer 4, 2012, skriver Finvold og Westad om tvang og rettsikkerhet i opplæringssektoren. I artikkelen Tvang og rettssikkerhet i opplæringssektoren redegjør de for gjeldende lovverk, samt at de har intervjuet spesialpedagoger og assistenter. Artikkelforfatterne slår fast at det blir brukt ulovlig tvang i opplæringssektoren, og at både elever og personalet er i en rettslig uavklart situasjon.
 
Avslutningsvis er det viktig å påpeke at forhold knyttet til bruk av tvang og makt ikke bare handler om lovregulering. Først og fremst handler dette om forebygging og begrensning av bruken gjennom godt faglig arbeid. Dette gjelder selvsagt like mye i skolesektoren som innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Magasinet Utvikling

Magasinet Utvikling
Bladet UTVIKLING utgis fire ganger årlig og du kan få bladet tilsendt gratis ved å kontakte naku@hist.no.
Vis alt om Utvikling

Nyhetsbrev NAKU