Kunnskapsbanken

Rusbruk og rusproblemer

Det har vært lite fokus på bruk av rusmidler hos personer med utviklingshemming. Grunnen til dette kan være flere. Mange bistandsytere og pårørende vil kanskje se signaler på rusproblemer som forhold knyttet til funksjonshemningen. En kan også vektlegge bakenforliggende psykososiale problemer og psykiske lidelser, og se på rusbruk som symptomer på dette
Bilde av lys i mørke - © Kim BergeFunksjonsvansker som følge av psykisk utviklingshemming eller psykososiale problemer og psykisk lidelse, overskygger rusproblematikk. Grunnen til denne overskyggingen kan igjen bunne i behov for å unngå å identifisere et problem som både er stigmatiserende og belastende. En annen side kan være at rusbruk hos psykisk utviklingshemmede vurderes som tegn på normalisering og integrering. Gjennom deltakelse på arenaer hvor alkohol brukes, vil samfunnet gjennom blant andre pårørende og bistandsytere, kunne komme til å bekrefte alkoholbruk som uttrykk for likeverd, normalitet, sosial aksept, valgfrihet og selvbestemmelse. Dette er viktige verdier i integreringsprosessen av psykisk utviklingshemmede og bakgrunnen for ansvarsreformen. Baksiden av denne medaljen kan være at psykisk utviklingshemmede utvikler psykososiale problemer og lidelser som for eksempel rusproblemer.


Forekomst

Er det grunn til å fokusere på rusbruk og være på vakt for utvikling av rusproblematikk hos psykisk utviklingshemmede? Dersom det er grunn til det, må det dokumenteres at psykisk utviklingshemmede utvikler rusproblemer slik vi ser i befolkningen ellers. Om en tilstand forekommer og i eventuelt i hvor stor utstrekning den forekommer, undersøkes gjennom epidemiologiske studier. I en oppsummering av forekomststudier vedrørende både bruk av rusmidler og rusproblemer hos psykisk utviklingshemmede, konkluderes det med at mellom 2 og 10 % av psykisk utviklingshemmede bruker rusmidler (Sturmey, P. et.al., 2003). Samme oppsummering konkluderer med at 0,5 til 2 % av psykisk utviklingshemmede bruker rusmidler på en måte som fører til konsekvenser som oppfyller kriterier for rusmiddelrelaterte lidelse eller rusproblemer (op cit). Det er først og fremst alkohol som utgjør det største problemet og utfordringen, men bruk og problemer knyttet til illegale stoffer er også dokumentert. Disse forekomststudiene er fra USA.

En skotsk studie fra 2007 (Cooper, S-A. et.al) fant en forekomst av rusmiddelrelaterte lidelser på 2,5 % hos lett psykisk utviklingshemmede menn og 1,0 % hos kvinner. Totalt for gruppen lett psykisk utviklingshemmede hadde 1,8 % en ruslidelse. Prosentene for alvorligere grader av psykisk utviklingshemmede var gjennomgående lavere for begge kjønn med samlet forekomst på 0,5 %.

En forekomststudie i vårt naboland Danmark er spesielt relevant å trekke fram. Spørreskjema ble sendt til alle kommuner med over 30.000 innbyggere. Målgruppen var diagnostiserte psykisk utviklingshemmede som mottok kommunale tjenester / støtte. Til sammen inngikk 3.400 psykisk utviklingshemmede i undersøkelsen. Rusmisbruk ble definert etter gjeldende diagnostiske kriterier (ICD-10). Resultatene viste at 5,9 % av utvalget ble beskrevet å ha rusproblemer. Hovedsakelig var det alkoholrelaterte problemer (87 %), men 5 % hadde et hasjproblem, 2 % opiater/heroin eller amfetamin/kokain-problemer. 6 % hadde problemer knyttet til 2 eller flere rusmidler (Gruber, T. & Andersen, J., 2001).

Denne oppsummeringen viser at både rusbruk og rusproblematikk eksisterer hos psykisk utviklingshemmede. Hovedinntrykket etter gjennomgang av forekomststudier er at det er færre psykisk utviklingshemmede som bruker rusmidler enn i befolkningen for øvrig. De bruker mindre rusmidler enn det tilsvarende forekomststudier viser for befolkningen generelt. Til tross for at bruk av rusmidler er mindre hos psykisk utviklingshemmede viser forskningen at psykisk utviklingshemmede som bruker rusmidler, har stor sannsynlighet for å utvikle rusproblemer. En studie har vist at når en psykisk utviklingshemmet bruker rusmidler, er det 50 % sjanse for at bruk vil gå over i et rusmisbruk. (McGillicuddy & Blane, 1999). Det er også vist at det tar kortere tid fra debut til problemutvikling; til det er behov for tiltak og et behandlingsbehov er etablert, enn i befolkningen ellers (Westermeyer et.al, 1996). Forskningen viser et det i hovedsak er lett psykisk utviklingshemmede som bruker rusmidler og som utvikler problemer knyttet til bruken. Rusproblemer har sammenheng med boligsituasjonen. Selvstendigboende har større sannsynlighet for å utvikle rusproblemer enn de som bor i bofellesskap eller hos foreldre.

Anbefalt litteratur

Cooper, AQ-A, Smiley, J., Morrison, J., Williamson, A. & Allan, L.(2007), Mental ill-health in adults with intellectual disabilities: prevalence and associated
factors, British Journal of Psychiatry, Vol. 190 (1), s. 27 – 35.

Fletcher R., Loschen, E., Stavrakaki, C. & First, M. (red.) (2007), Diagnostic Manual – Intellectual Disability (DM-ID): A Textbook of Diagnosis of Mental

Disorders in Persons with Intellectual Disability, NADD Press.

Gruber, Thomas & Andersen, J. (2001), Misbrug uden behandling, Formidlingscenter Øst.

McGillicuddy, N.B. & Blane, H.T. (1999), Substannce Use in Individuals with Mental Retardation, Addictive Behaviors, Vol. 24 (6), s. 869 – 878.

Sturmey, P., Howie, R., Lee, R. & Robek, A.(2003), Substance-Related Disorders in Persons with Mental Retardation, NADD Press.

Westermeyer, J., Kemp, K & Nugent, S. (1996), Substance disorder among persons with mild mental retardation, American Journal on Addictions, Vol. 5 (1),
s. 23 – 31.

WHO (1993), The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders.
Diagnostic criteria for research, World Health Organization.

Fekjær, Hans Olav (2004) Rus. Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie, Gyldendal Norsk Forlag.

Mueser, K.T., Noorddsy, D.L., Drake, R.E. & Fox, L. (2006), Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser, Universitetsforlaget.

Sturmey, P., Howie, R., Lee, R. & Robek, A.(2003), Substance-Related Disorders in Persons with Mental Retardation, NADD Press.

Magasinet Utvikling

Magasinet Utvikling
Bladet UTVIKLING utgis fire ganger årlig og du kan få bladet tilsendt gratis ved å kontakte naku@hist.no.
Vis alt om Utvikling

Nyhetsbrev NAKU