MTEK24 – Konferanse og Fagtorg med fokus på mestringsteknologi for alle

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av mann som står foran velferdsteknologisk tavle. Copyright Ridderne

«Kommunen skal legge til rette for bruk av velferdsteknologi for personer med utviklingshemming.» Dette er overskriften til et av føringene i Helsedirektoratets veileder «Gode helse – og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.» Dette tydeliggjør kommunens ansvar for å ta i bruk hjelpemidler og velferdsteknologi. Både for å fremme selvstendighet og for å tilrettelegge for økt mestring hos personer med utviklingshemming i alle aldre. 

Lars Ole Bolneset -På MTEK har vi valgt å bruke begrepet mestringsteknologi, i steder for velferdsteknologi, fordi vi mener det gir et riktigere bilde på hva teknologien bidrar til. Barn skal få mulighet til deltakelse i lek, læring og hverdagsaktiviteter. For ungdom, voksne og eldre kan teknologien bidra til en aktiv hverdag, mestring, selvstendighet og økt kontroll i eget liv. Dette sier arrangør av MTEK24 Lars Ole Bolneset, Ridderne.

Eksempler er teknologi for planlegging og struktur, språk- og kommunikasjonsteknologi, digitalt tilsyn, dagsplaner, huskelister og påminnelser og så videre. 

-På MTEK i Asker 23. og 24. januar 2024 vil alle disse områdene bli belyst i form av forelesninger og/eller på en av de over 20 fagbodene på Fagtorget, forteller Bolneset.

Formålet med MTEK
Et ønske om å bidra til økt kunnskap om mestringsteknologi
- Bidra til kunnskap og trygghet om mestringsteknologi til tjenesteytere slik at ansatte kan veileder og tilrettelegge for bruk av mestringsteknologi til pårørende og personer med utviklingshemming er grunnen til at MTEK ble etablert og gjennomført i 2020. 

-MTEK ønsker å bidra til at mestringsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming, slik at kommunene kan gi et bedre tilbud med økt kvalitet, gjennom å ta i bruk digitale løsninger. De digitale løsningene skal bidra til økt selvstendighet, sosial deltagelse, trygghet og avlastning for pårørende og mer effektiv bruk av tid og ressurser for kommunene. Mestringsteknologi kan bidra til at alle får like muligheter for deltagelse og påvirkning i samfunnet, utdyper Bolneset.

Ulike aktører
Barnehage og skole, ulike helse- og omsorgstjenester i kommunen, habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten, dagaktivitetstilbudet, NAV, hjelpemiddelsentralen og arbeidsplassen er sentrale aktører for å tilrettelegge for bruk av velferdsteknologi.

-Derfor er mange av disse aktørene med på MTEK for å bidra med sin kunnskap og erfaring. Programmet på MTEK forsøker å synliggjøre hvilke muligheter som finnes og det er fagpersoner, utviklere, pårørende og brukerne selv som står for denne formidlingen, sier Bolneset.

Om det faglige innholdet
I den nasjonale veilederen, gode helse- og omsorgstjenester, er det føringer om at virksomhetsledere i helse- og omsorgstjenestene må i samarbeid med aktuelle aktører sørge for kompetanse og opplæring hos tjenesteytere, juridisk avklaring av all aktuell teknologi og ansvarsavklaring for drift og vedlikehold. 

Alle foredragene og fagbodene på MTEK bidrar på ulike måter til å belyse og avklare disse problemstillingene, forteller Bolneset.

Videre i Helsedirektoratets veileder beskrives det at bruk av inngripende teknologi overfor personer med utviklingshemming, det vil si sporings-, lokaliserings-, overvåkings- og sensorteknologi som sender informasjon til en tredjeperson uten at personen selv initierer det, skal besluttes i samsvar med reglene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

-Dette temaet har fått en egen programpost på konferansens dag 2, sier Bolneset.

Beslutningsstøtte på programmet
-Vi avslutter konferansen med å sette fokus på det viktige temaet beslutningsstøtte og ser nærmere på hvordan mestringsteknologien kan bidra til å styrke denne. Det vil også bli mulighet for å høre om digital hjemmeoppfølging hvor personer med kroniske sykdommer kan følges opp av helse- og omsorgstjenesten i sine hjem.

Påmeldingsfrist er 9. januar. Du finner mer informasjon på konferansens hjemmeside. Startbilde av MTEK konferansen

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon