Om NAKU

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming sitt overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge

NAKU skal være et knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til utviklingshemmede i kommunene. NAKU skal formidle relevante fagressurser i en kunnskapsbank, som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. NAKU skal knytte etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten sammen, slik at fagkompetansen kommer utviklingshemmede til gode. Powerpoint om NAKU finner du her.  

Bakgrunnen for NAKU
Bakgrunnen for og forslaget om opprettelsen av kompetansemiljøet finnes i stortingsmeldingen «Nedbygging av funksjonshemmende barrierer» i 2003, som pekte på store utfordringer innen det kommunale tjenestetilbudet til utviklingshemmede.  Meldingen inneholder et eget kapittel om reformen for utviklingshemmede gjennomført fra 1991, og det pekes på noen av de særlige utfordringene man fortsatt står overfor i oppgaven med å sikre gode levekår for utviklingshemmede. Det ble i 2005 utarbeidet en rapport (IS-1320) der blant annet vurderinger av kompetansebehov og ansvarsområde for et kompetansemiljø ble beskrevet. NAKU ble opprettet av Sosial- og helsedirektoratet i 2006 og er statlig finansiert gjennom årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet. Kompetansemiljøet er landsdekkende, men kontoret ligger administrativt under NTNU ved Institutt for psykisk helse. NAKU har i regi av Helsedirektoratet blitt evaluert i to omganger. Evaluering fra 2012 finner dere her.

Aud Elisabeth Witsø

Aud Elisabeth Witsø

Daglig leder ved NAKU / Førsteamanuensis

Jeg er utdannet vernepleier, og har master og doktorgrad innen helsevitenskap. Jeg har bred arbeidserfaring og har hatt ulike stillinger innen helse- og omsorgssektoren og i utdanningssektoren.

Frode Dragsten

Rådgiver

Jeg er vernepleier med master i funksjonshemming og samfunn fra NTNU. Jeg har jobbet  som vernepleier siden 2000 og har arbeidserfaring fra kommune, tvungen omsorg og habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten (HAVO).

Eivind Bjerksetmyr

Eivind Bjerksetmyr

Seniorrådgiver

Jeg er utdannet vernepleier med ulike videreutdanninger som tverrfaglig rehabilitering/habilitering, empowerment, Marte Meo, og relasjonsledelse. Har mastergrad innen organisasjon, ledelse og rådgivning.

Bilde av Wenche Hukkelås

Wenche Hukkelås

Fagkonsulent

Jeg er utdannet vernepleier og har ulike videreutdanninger som målrettet metodisk miljøarbeid, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og veiledning.

Andre Paulsberg

Andre Paulsberg

Universitetslektor

Jeg er vernepleier og har master i Psykososialt arbeid fra Høgskolen i Østfold. Jeg begynte å jobbe i kommunale tjenester for personer med utviklingshemming i 2000.

Linda Barøy

Linda Barøy

Rådgiver

Jeg er utdannet vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett. Mine oppgaver i NAKU er å ha ansvaret for områdene; Helse og omsorg, hjem og miljø, kultur og fritid og pårørende og familie i kunnskapsbanken.

Lennart Sølsnes Røsten

Lennart Sølsnes Røsten

Erfaringsmedarbeider

Mine oppgaver i NAKU er å være brukerrepresentant i aktuelle prosjekter som NAKU jobber med, bidra til å utarbeide lettlest materiale og med presentasjoner. 

Kim Berge

Kim Berge

Nestleder/ førstelektor

Min forskning og fagutvikling kranser om tre forhold. Utfordrende atferd, helse og utvikling av elektronisk formidling. Jeg arbeider med de fleste områder NAKU har befatning med og jeg er redaktør for naku.no.

Bilde av Anna Chalachanová. Fotograf er Marie von Krogh

Anna Chalachanová

Rådgiver

Jeg er utdannet vernepleier med master i sosialt arbeid og doktorgrad i diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Anne Marit Bygdnes

Anne Marit Bygdnes

Rådgiver

Min arbeidserfaring er fra Kommunale helse- og omsorgstjenester, fra Habiliteringstjenesten, fra Vernepleierutdanning og Statsforvalteren, hvor vedtak om bruk av makt og tvang er en av hovedoppgavene.

NAKUs fagråd

Helsedirektoratet har oppnevnt et fagråd i tilknytning til kompetansemiljøet. Fagrådet blir benyttet til faglig rådgivning i NAKU sitt arbeide.

Rådet er ledet av kommuneoverlege Betty Johanne Pettersen og møtes minimum to ganger årlig.

Anna Kittelsaa

Anna Kittelsaa

Representant Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Betty Johanne Pettersen

Betty Johanne Pettersen

Leder av fagrådet, Kommuneoverlege, Trondheim kommune

Marte Ramstad

Psykologspesialist Habiliteringstjenesten for barn og unge ved St. Olav Hospital
Siv Bjønnum

Siv Bjønnum

USHT Vestland (Hordaland)
Trine Lise Bakken

Trine Lise Bakken

Forsker Oslo Universitetssykehus
Anita Gjermestad

Anita Gjermestad

Professor, VID
David Bergsaker

David Bergsaker

Overlege, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Midia Aminzadeh

Midia Aminzadeh

Seniorrådgiver Helsedirektoratet, avdeling velferdsteknologi og rehabilitering
Annette Drangsholt

Annette Drangsholt

Leder for Autismeforeningen i Norge
Ellen Birgitta Johansen

Ellen Birgitta Johansen

Seniorrådgiver, Helsetilsynet
Jarle Eknes

Jarle Eknes

Samordningsrådet, SOR
Cecilie Håkonsen Sandness

Cecilie Håkonsen Sandness

Seniorrådgiver, Barne,-ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir