Om NAKU

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming sitt overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge

NAKU skal være et knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til utviklingshemmede i kommunene. NAKU skal formidle relevante fagressurser i en kunnskapsbank, som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. NAKU skal knytte etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten sammen, slik at fagkompetansen kommer utviklingshemmede til gode. Powerpoint om NAKU finner du her.  

Bakgrunnen for NAKU
Bakgrunnen for og forslaget om opprettelsen av kompetansemiljøet finnes i stortingsmeldingen «Nedbygging av funksjonshemmende barrierer» i 2003, som pekte på store utfordringer innen det kommunale tjenestetilbudet til utviklingshemmede.  Meldingen inneholder et eget kapittel om reformen for utviklingshemmede gjennomført fra 1991, og det pekes på noen av de særlige utfordringene man fortsatt står overfor i oppgaven med å sikre gode levekår for utviklingshemmede. Det ble i 2005 utarbeidet en rapport (IS-1320) der blant annet vurderinger av kompetansebehov og ansvarsområde for et kompetansemiljø ble beskrevet. NAKU ble opprettet av Sosial- og helsedirektoratet i 2006 og er statlig finansiert gjennom årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet. Kompetansemiljøet er landsdekkende, men kontoret ligger administrativt under NTNU. NAKU har i regi av Helsedirektoratet blitt evaluert i to omganger. Evaluering fra 2012 finner dere her.

Karl Elling Ellingsen

Professor/leder

Jeg er utdannet vernepleier, har doktorgrad innen Helsevitenskap og sosial omsorg, og er professor i funksjonshemming og deltakelse. Jeg har en bred arbeidserfaring med ulike stillinger innen helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren.

Kim Berge

Seniorrådgiver / nestleder

Min forskning og fagutvikling kranser om tre forhold. Utfordrende atferd, helse og utvikling av elektronisk formidling. Jeg arbeider med de fleste områder NAKU har befatning med og jeg er redaktør for naku.no.

Linda Barøy

Rådgiver

Jeg er vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett. Jeg ble ansatt i NAKU februar 2018. Mine oppgaver i NAKU er å ha ansvaret for områdene; Arbeid og aktivitet, kultur og fritid, oppvekst og utdanning, psykisk helse og seksualitet i kunnskapsbanken.

Andre Paulsberg

Rådgiver

Jeg er vernepleier og har master i Psykososialt Arbeid fra Høgskolen i Østfold. Jeg begynte å jobbe i kommunale tjenester for personer med utviklingshemming i 2000. Har de siste årene hatt ansvaret for ulike fagutviklingsprosjekter.

Tone Gullaksen

Seniorkonsulent / Innholdsprodusent

Jeg er utdannet journalist og kommunikasjonsrådgiver, og har i over ti år arbeidet som journalist i lokale, regionale og nasjonale mediehus.

Jeg begynte i NAKU i 2020, og her arbeider jeg med innholdsproduksjon og formidling.

Eivind Bjerksetmyr

Seniorrådgiver

Jeg er utdannet vernepleier med ulike videreutdanninger som tverrfaglig rehabilitering/habilitering, empowerment, Marte Meo, og relasjonsledelse. Har mastergrad innen organisasjon, ledelse og rådgivning.

NAKUs fagråd

Helsedirektoratet har oppnevnt et fagråd i tilknytning til kompetansemiljøet. Fagrådet blir benyttet til faglig rådgivning i NAKU sitt arbeide.

Rådet er ledet av kommuneoverlege Betty Johanne Pettersen og møtes minimum to ganger årlig.

Anna Kittelsaa

Representant Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Betty Johanne Pettersen

Leder av fagrådet, Kommuneoverlege, Trondheim kommune

Andre Paulsberg

Vernepleier og Fagutvikler Sarpsborg kommune

Berit Gulbrandsen

Virksomhetsleder for bo- aktivitet- og miljøtjeneste, Frøya kommune

Trine Lise Bakken

Forsker Oslo Universitetssykehus

Anita Gjermestad

Førsteamenuensis, VID

David Bergsaker

Overlege, Frambu senter for sjeldne diagnoser

Per-Christian Wandås

Seniorrådgiver Helsedirektoratet, avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester

Annette Drangsholt

Leder for Autismeforeningen i Norge

Tone Giske

Seniorrådgiver og jurist, Helsetilsynet

Jarle Eknes

Samordningsrådet, SOR

John-Ingvard Kristiansen

Barne,-ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir