Samling for CRPD-nettverk Vestland

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av himmel, hav og fjell.

Den 22. – 23. mai var det den åttende samlingen i nettverket. CRPD-nettverket er et fagnettverk for fagpersoner som arbeider i tjenester for personer med utviklingshemming. Nettverket har 75 deltakere fra 25 kommuner i Sogn og Fjordane og Hordaland. Fagnettverket har hatt fokus på implementering av Helsedirektoratets veileder “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming”. Nettverket arrangeres av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestland (Hordaland) og USHT Vestland (Sogn og Fjordane).

- Vi har hatt åtte samlinger i nettverket over to år, én samling for hvert kapittel i veilederen. I tillegg har vi hatt veiledning med alle kommunene individuelt mellom hver samling, forteller Siv Bjønnum, rådgiver i USHT Vestland (Hordaland).

Oversiktsbilde fra konferansesalen

Målet med prosjektet
Bjønnum sier at målet er at fagpersoner skal bli kjent med innholdet i veilederen og øke sin kompetanse om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Videre ønsker de å starte kartlegging av sine tjenester i tråd med kravene i veilederen.

- Det er også et mål at fagpersoner skal bli kjent på tvers av kommuner og dele erfaringer og kompetanse, sier Anne Marte Sølsnes, rådgiver ved USHT Vestland (Sogn og Fjordane).

Prosjektet har over to år bistått kommunene med å omskape ord til handling med å øke kunnskapen til ansatte om CRPD og forståelsen for hvordan man kan bruke CRPD i arbeidet sitt og implementere det i sin kommune slik at personer med utviklingshemming får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

- Et endelig mål har vært å bedre levekårene til personer med utviklingshemming, sier Bjønnum.

Prosjektgruppe
- Prosjektgruppen har vært veldig aktiv og bestått av NAKU, Statsforvalteren i Vestland, Høyskolen for Vestlandet, KS Vest, Senter for omsorgsforskning Vest og NFU, forteller Bjønnum.

Gruppen har bidratt med planlegging av samlingene, holdt innlegg, kommet med forslag og kontaktet forelesere.

- Dette har bidratt til høy faglig kvalitet og tettere samarbeid mellom praksis, akademia og fagmiljø, legger Sølsnes til.

NAKU har også bidratt med både planlegging og innlegg på samlingene

- Noe som har vært verdifullt fordi kommunene har blitt bedre kjent med ressursene som NAKU har, og det har blitt lettere for dem å kontakte NAKU for bistand, sier Bjønnum.

Tema for denne samlingen i CRPD-nettverket
Den åttende samlingen hadde temaene dokumentering og taushetsplikt, som er de to føringene i kapittel 8 av Nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Fagsamlingen fant sted i Balestrand i Sogn og Fjordane, i strålende solskinn.

- Påmeldingen til denne samlingen var stor, og alle kommunene deltok, forteller Sølsnes.

Kviknes hotell

- Denne samlingen kombinerte faglig påfyll, erfaringsdeling, gruppearbeid og relasjonsbygging i vakre omgivelser på Vestlandet, sier Bjønnum.

Arrangørene hadde laget refleksjonskort basert på sitater fra rapporten “Hva er gode helse- og omsorgstjenester for meg?” og trykket opp Bufdirs CRPD-plakater.

-Dette gjorde at deltakerne kunne ta med seg materiell tilbake og bruke det for å øke kunnskapen om CRPD og implementere det i praksis, forklarer Sølsnes.

 

Innholdet i den første dagen
Innleggene gjennom samlingen er fra Statsforvalteren, NAKU, Sølvi Linde, Time kommune, Bergen kommune, Bjørn Kvaale og Helsedirektoratet. Temaet for den første dagen handlet om dokumentering.

NAKU ved Linda Barøy holdt et foredrag om dokumenteringens betydning for miljøterapi. Budskapet var enkelt fortalt: Dokumentering innebærer skriftliggjøring av det faglige innholdet i miljøterapeutisk arbeid. Dokumentasjonssystemet er også et verktøy for å sikre brukerinvolvering, blant annet ved beskrivelser av hvordan involveringen skal utføres eller allerede er utført i de ulike delene av prosessen for helhetlig arbeid. Oppsummert kan vi si at “For vårt fagfelt er dokumentasjonspraksis en bærebjelke for faglig utvikling”, som er et sitat hentet fra en artikkel om dokumentering i kunnskapsbanken.

Time kommune ved Stig Soland Kristoffersen og Else Gjerden  holdt et foredrag om samrapportering. Kommunen delte sine erfaringer fra egen praksis med å rapportere sammen med personene selv, og de presenterte systemet de har utarbeidet knyttet til samrapportering. De viste også en video av samrapportering sammen med personene.

Deretter ble det en gruppeoppgave der deltakerne så på kravene i veilederens kapittel om “Dokumentasjon og taushetsplikt” og diskuterte om praksisen i kommune er i tråd med veilederen. 

Statsforvalteren i Vestland ved Elisabeth Larsen holdt et innlegg med temaet “Dokumentasjon ved tvangsbruk”. Hun spurte blant annet om prinsippene i CRPD tillater bruk av tvang. Larsen fortalte at de har gjennomgått vedtakene om makt og tvang med tanke på prinsippene i CRPD, spesielt deltakelse og medvirkning. Viktige forhold når det gjelder dokumentasjon er beslutningsstøtte og medvirkning, samt personens egne meninger om tvangen og hvem som skal få informasjon om tiltaket.

Sølvi Linde ved Høgskulen på Vestlandet avsluttet den første dagen med å snakke om inviterende og insisterende praksis og dokumentasjon av dette arbeidet. Noe av det Linde belyste var etiske dilemmaer med de måtene vi arbeider på, og det å ha begrunnelser for de valg som vi gjør, samt dokumentering av dette.

Se i programmet for mer informasjon. 

Hva skjer nå fremover i prosjektet?
De kommer til å fortsette med de gode erfaringene de har gjort med fysiske og digitale samlinger, og de vil fortsatt ha fokus på CRPD og fagtemaer som støtter opp under dette arbeidet.

- Temaer som kommunene ønsker økt faglig kompetanse på, vil bli vektlagt. Nettverket vil også holde deltakerne oppdatert på endringer og sentrale føringer som er i tråd med CRPD forteller Bjønnum

- I tillegg vil de introdusere noen nye elementer i samlingene, som for eksempel kunnskap om kvalitetsforbedring, brukermedvirkning og beslutningstøtte, avslutter Sølsnes.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon