Oslo kommune satser på arbeidsdeltakelse for utviklingshemmede

«Vi inviterer deg som har en utviklingshemming til et møte om arbeid. Dette blir et møte der alle får komme med sine meninger om hvordan type arbeidsplasser og jobber det bør finnes.» Slik inviterte Oslo kommune personer med utviklingshemming til dialogmøte om arbeid. Møtet skulle danne grunnlag for en styrket satsning på dette i kommunen.

Bystyret i Oslo bevilget for budsjettåret 2018 midler til en økt satsning på inkludering av personer med utviklingshemmede i arbeidslivet. Denne satsningen sammenfalt med at kommunen fikk innvilget 3-årig prosjektstøtte fra Arbeids og velferdsdirektoratet (AVdir) for forsøk med varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunal regi. Dette la grunnlaget for et spennende og pågående tjenesteutviklingsprosjekt i Oslo der utviklingshemmede selv og deres pårørende har vært med i utviklingen av prosjektet. 

Siri Koch-LarsenKombinasjonen av disse bevilgningene gav Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid mulighet til å utvikle et prosjekt knyttet til et tema flere lenge har ønsket å se nærmere på, forteller spesialrådgiver Siri Koch-Larsen. Hun har i flere år vært ansatt med ansvar for en rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i kommunen. Ordningen innebærer at stillinger lyses ut med ordinære krav til betingelser og kvalifikasjonskrav, og øremerket for personer med funksjonsnedsettelse. Denne ordningen har i liten grad vært rettet mot personer med utviklingshemming, men de har fått henvendelser som også har understreket behovet for en ekstra satsning rettet mot denne gruppen. 

Dialogmøter
Det ble tidlig klart at byrådsavdelingen ønsket å involvere bredt i utviklingen av tjenesteutviklingsprosjektet, og at de selvsagt ønsket å høre hva personer med utviklingshemming selv tenkte om arbeid. Siri sier at de hadde behov for å stoppe opp en tradisjonell planlegging av et slikt prosjekt og stille seg spørsmål om hvordan de skulle få frem synspunktene til utviklingshemmede og deres pårørende. Disse synspunktene ble ansett som avgjørende for at et slikt arbeid skal ha suksess. 

Våren 2018 ble det med dette som bakgrunn planlagt og gjennomført 3 dialogmøter der arbeid for personer med utviklingshemmede var tema. Formålet for møtene var å utarbeide forslag til hvordan Oslo kommune bør jobbe videre med å tilrettelegge arbeid for personer med utviklingshemming. Kommunen inviterte bredt til møtene. 2 av dialogmøtene var åpne for alle, særlig for pårørende og for fagfolk som jobber for utviklingshemmede i kommunen. Ett av møtene var forbeholdt personer med utviklingshemming selv. 

I forberedelsene til dialogmøtene samarbeidet kommunen med Mona Moe og Erling Due Bergseth. Erling er kjent blant annet som programleder i Empo TV og i NRK. Det var Mona og Erling som ledet dialogmøtene. Møtene ble avholdt på PS:hotell som selv jobber aktivt med arbeidsinkludering. Omtrent 30 personer deltok på hvert av de tre møtene. 

Siri forteller videre at det opplevdes som at mange hadde sett frem til å få mulighet til å fortelle om hva de tenker om arbeid for personer med utviklingshemming i Oslo. Deltakerne hadde mange gode innspill både knyttet til behov og ønsker og også hvordan kommunen kan jobbe videre med dette. Et viktig premiss for at møtene skulle være vellykkede var at en skulle bruke lite tid på å fremheve at dette var et område det var gjort lite på tidligere. For å få dette til var det viktig at møtelederne understreket at kommunen erkjente at en har mye ugjort og at en ikke kan si seg fornøyd med det arbeidet som er gjort til nå. Dette la grunnlag for at en kunne gå videre med fokus på fremtidige løsninger. 

Fra dialogmøte med fagfolkByrådsavdelingen opplevde møtene som gode og veldig nyttige. De ble oppsummert med 9 mål fordelt på 3 innsatsområder. Mål om å ha oversikt over personer med behov for arbeid og utdanning og også at både kommunen og borgerne skal ha oversikt over hvilke tilbud som finnes. Videre at tilbud om opplæring, aktivitet og arbeid faktisk skal være dimensjonert ut i fra behov og ønsker, at personer med utviklingshemming skal få gode tilbud om karriereveiledning, at det skal være gode rutiner for samarbeid mellom de ulike aktørene rundt personer med utviklingshemming og at muligheter og plasser skal økes. 

«Ikke sett folk i bås», sier Katarina Amundsen når vi treffer henne og kollega Gunvor Hunter Holmøy på Balder Tekstil AS. Katarina og Gunvor er to av dem som deltok på dialogmøtet til Oslo kommune før sommeren. I vår samtale med dem forteller de om dialogmøtet, om sin arbeidsplass Balder Tekstil AS og hva de mener er viktig for å få flere med utviklingshemming i arbeid. 

De forteller at Balder Tekstil opprinnelig var en del av Holmenkollen dagsenter, men at det ble et heleid kommunalt aksjeselskap for mange år siden. Bakgrunnen var at en så at flere av dem som var på Holmenkollen trengte et mer arbeids- og produksjonsrettet tilbud. Bedriften har to avdelinger, søm og vev. Både Katarina og Gunvor jobber på vevavdelingen og har jobbet på Balder Tekstil AS i over 10 år. De forteller om en arbeidshverdag de trives godt med. 

«Det er ikke så mange steder som er bedre», sier Gunvor til oss.  

Når vi spør om dialogmøtet forteller de at de var litt spent før de skulle dit, men at de opplevde at det var et fint sted å være. De fikk si hva de mente, og ikke minst så var det interessant å høre hvordan andre hadde det. Videre forteller Katarina og Gunvor hva de mener om temaet arbeid. De synes det er trist at det ikke finnes flere tilbud for dem som er annerledes. De understreker at folk med funksjonshemming klarer mye selv og at det er viktig å finne ut hva den enkelte kan bidra med og hva denne ønsker å gjøre. Det bør være flere ulike tilbud. Det er ikke alle som liker søm og vev. 

«Politikerne bør komme å se hva vi driver med», svarer Katarina på spørsmålet om hva politikerne bør gjøre for å bedre tilbudet. «Vi er fornøyd», supplerer Gunvor. 

Gunvor Hunter Holmøy og Katarina Amundsen

NAKU har vært i kontakt med andre aktører som jobber med arbeid og utviklingshemmede i Oslo. Anne Kirsti Melhus er administrerende direktør i Oslo Produksjon & Tjenester AS. Hun var også med på et av dialogmøtene kommunen arrangerte. «Formen på seminarene var veldig god», forteller hun. «Det opplevdes som åpent og inkluderende, og det var veldig effektivt gjennomført ved at det var en sekretær på hver gruppe som noterte fra diskusjonen.» På spørsmål om hva hun opplever som de største utfordringene for å sikre arbeid for utviklingshemmede fremhever hun den store mangelen på VTA-plasser og også utfordringer knyttet til overgangen fra skole til arbeid. Dette er også de viktigste områdene det trengs en innsats på. Hun nevner også lærekandidatordningen som en mulighet som bør anvendes i større grad enn i dag. «Det må også etableres et godt kartleggingssystem som gir god oversikt over personer som har eller kommer til å få behov for tilrettelagt arbeid», sier Anne Kirsti. 

Veien videre – 4 tiltaksområder
Blant annet på bakgrunn av innspillene fra dialogmøtene og de oppsummerte målene og innsatsområdene jobber kommunen nå videre langs 4 forskjellige tiltaksområder. Det første tiltaksområdet legges tett opp til det nasjonale forsøket med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi. 3 bydeler får midler som skal finansiere tilrettelagte arbeidsplasser for arbeidssøkere med utviklingshemming og eventuelt andre utviklingsforstyrrelser under 30 år. Dette kan være arbeidsplasser i arbeidsmarkedsbedrifter og tiltak i egen bydel, men også gjerne arbeidsplasser i ordinære bedrifter. Samarbeid med Helt med kan være et alternativ. I dette arbeidet er det avgjørende at bydelene jobber aktivt med å fange opp personer som ikke har arbeid i dag. Ofte er ikke personer med utviklingshemming registrert som arbeidsledige. Det vil også legges vekt på individuell kartlegging. 

Det neste tiltaksområdet er opprettelse av et eget tjenesteutviklingsprosjekt. Her er det høsten 2018 opprettet 2 stillinger for å jobbe med dette. Prosjektet som Helseetaten i Oslo kommune skal ha ansvar for, skal utvikle og bedre samhandling og informasjonsflyt, med særlig fokus på å utvide tilbud og sikre likeverdige og koordinerte tjenester til målgruppen. Her blir oppfølging av dialogmøtene særlig viktig. 

Det er disse to tiltaksområdene som nå prioriteres av kommunen. Samtidig har de også øvrige 2 områder som de er i gang med å planlegge, men som trenger noe mer tid før eventuell igangsetting. Det ene tiltaksområdet vil søke å opprette flere tilrettelagte arbeidsplasser. Det andre av disse tiltaksområdene innebærer samarbeid med VID vitenskapelige høgskole om en eventuell opprettelse av en høgskole-/universitetsutdanning for personer med utviklingshemming. 

Hvis du ønsker mer informasjon om dette arbeidet kan du ta kontakt med spesialrådgiver Siri Koch-Larsen i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune. 

NAKU ønsker å følge dette og andre utviklingsarbeid med fokus på arbeid for personer med utviklingshemming. I vår Kunnskapsbank finner du artikler om arbeid og aktivitet. Dette området blir kontinuerlig oppdatert og vil kanskje også få eksempelartikler fra arbeidet i Oslo når dette har kommet litt lengre.