CRPD - Å bestemme selv er en menneskerettighet

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Slik starter Kjersti Skarstad sin artikkel om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som du nå finner i vår kunnskapsbank. I tjenestene til personer med utviklingshemming finner en en rekke forkortelser. Ofte er dette unødvendig forvansking av språket. CRPD er dog kanskje den forkortelsen som alle i tjenestene bør kjenne til. 

Norge ratifiserte CRPD i 2013. CRPD er en konvensjon som slår fast at mennesker med funksjonsnedsettelse har de samme rettighetene som alle andre. En kan kanskje si at dette burde være unødvendig å understreke, men historien har vist gjentatte og alvorlige menneskerettighetsbrudd, og at det i liten grad har vært oppmerksomhet knyttet til dette innen tjenester og menneskerettighetsfeltet.

CRPD er ikke et dokument ment for akademiske og internasjonale miljø. CRPD gir et normativt grunnlag for tjenesteutøvelse og tjenesteutvikling også i hverdagens kommune-Norge. Den gir føringer for områder som blant annet arbeid, utdanning, bolig, habilitering, helse og ikke minst selvbestemmelse. Den forplikter både kommuner og tjenesteytere, og derfor er det av avgjørende betydning at fagfolk som jobber for personer med utviklingshemming har grunnleggende kjennskap til konvensjonen. På mange måter innebærer nemlig konvensjonen et perspektivskifte. Fra å ha fokus på at vi skal gjøre det vi mener er best for den vi yter tjenester til, til å ha fokus på at vi skal gjøre det personen selv mener er best. Dette krever mye av oss i tjenestene. 

Vi i NAKU har nå laget et eget område i vår Kunnskapsbank der vi har samlet ulike artikler om CRPD. Først og fremst finner du nå en artikkel som Kjersti Skarstad har skrevet. Der gir hun en introduksjon til konvensjonen og peker på tjenesteyteres rolle i å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter. 

Dernest finner du flere artikler fra NAKU sitt seminar «Å bestemme selv er en menneskerettighet» som vi avholdt på Litteraturhuset i Oslo 3. desember 2018. Her hadde vi samlet en rekke personer for å gi ulike perspektiv på CRPD, selvbestemmelse og tjenester. Vi har skrevet en kort omtale av de enkelte innleggene, samt lagt ut filmopptak. Vi tror dette kan gi både kunnskap og inspirasjon til å sette fokus på CRPD i tjenestene til utviklingshemmede. 

Kristine Vierli, som er seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, snakket om myndighetenes arbeid for å fremme kunnskap om FN-konvensjonen. Camilla Hopen rettet fokus på viktige moment i det å bestemme i eget liv og det å få hjelp til å kunne bestemme selv. Jens Petter Gitlesen fra NFU pekte blant annet på hva som kan true viktige verdier som selvbestemmelse og trygghet. 

Det er i kommunene livene leves. Derfor var det også viktig for oss å få med eksempler på hvordan ulike kommuner har jobbet med fagutvikling med CRPD som grunnlag. Sarpsborg kommune har blant annet hatt et fagutviklingsarbeid over lengre tid der CRPD har vært et grunnleggende premiss. Skedsmo kommune har satset på brukerråd og å bygge kunnskap i det å kunne fatte beslutninger i eget liv. Representanter fra begge kommunene la frem hvordan de har jobbet med dette. 

For noen år tilbake startet verdens helseorganisasjon (WHO) et initiativ med mål om å fremme menneskerettigheter og styrke tjenestene innen psykisk helse og funksjonshemming. QualityRights er et arbeid for å understreke menneskerettigheter som et viktig grunnlag og verktøy for forbedring av tjenester. Peter McGovern har jobbet som konsulent for WHO i forbindelse med utvikling og implementering av QualityRights, og presenterte dette arbeidet på seminaret. Vi tror at dette er et arbeid som er verdt å se nærmere på også i en norsk kontekst. 

I tillegg til alle disse deltok også vår egen Karl Elling Ellingsen, professor og leder i NAKU, på seminaret. Blant det han presenterte var også et arbeid vi nå er i ferd med å ferdigstille der vi har laget små filmsnutter som omhandler viktige elementer knyttet til menneskerettigheter, selvbestemmelse og tjenester. Disse vil bli presentert senere. 

Vi tror at det er viktig at tjenestene bruker CRPD som et viktig grunnlag for tjenesteutøvelse og tjenesteutvikling, og vil selvsagt fylle på med mer fagstoff i dette området i vår Kunnskapsbank

Under ser du rådgiver Cato Brunvand Ellingsen, som var kveldens konferansier, med noen innledende perspektiver til seminarets tema. Seminaret inneholdt også en panelsamtale der flere av innlederne deltok. Noen klipp fra denne finner du også her. 

 

 

 

For å gi kvelden en ekstra dimensjon hadde vi invitert artister fra Dissimilis til å avslutte kvelden for oss. Jens Arild Wettre, Marèn Hasle og Gry Lillian Nilsen bidro med en verdig og fin avslutning på kvelden.