Stortingsmelding om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming - fra forslag til debatt og vedtak

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Fremside av Stortingsmeldingen. Bilde av ulike folk.

I juni 2018 vedtok Stortinget å be regjeringen om å legge frem en stortingsmelding med forslag til tiltak for at personer med utviklingshemming skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre. Du kan lese mer om dette i en tidligere nyhetssak på NAKU.

Bakgrunn for meldingen
Norge ratifiserte Konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i juni 2013. Samme år behandlet Stortinget meldingen Frihet og likeverd (Meld. St. 45 (2012–2013), som endte med nedsettelse av et rettighetsutvalg som ble oppnevnt i 2014. Rettighetsutvalget leverte utredningen På lik linje (NOU 2016:17).  Det kanskje viktigste med den, var de klare påpekingene av brudd på FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidet med meldingen
Før Stortingsmeldingen ble lansert ga NAKU (og andre sentrale organisasjoner) flere omfattende innspill til meldingen. I det skriftlige innspillet vi ga i 2022 valgte vi å gå i dybden på følgende områder; selvbestemmelse, medvirkning og beslutningsstøtte; fritid og ferie; oppvekst og utdanning; arbeid og aktivitet; boformer og velferdsteknologi; helse og BPA; tvang og makt; organisasjon og ledelse, og koronapandemien. Til slutt redegjorde vi for hvordan NAKU i større grad kan bidra til å styrke feltet utviklingshemming. I denne artikkelen kan du lese våre innspill til stortingsmeldingen. 

I 2019 arrangerte Bufdir og Stiftelsen SOR, på oppdrag fra Kulturdepartementet, et menneskerettighetsseminar for personer med utviklingshemming. Seminaret ble arrangert som et ledd i at personer med utviklingshemming skulle kunne gi innspill til meldingen. Seminaret bekreftet at mange med utviklingshemming opplever menneskerettighetsbrudd og har dårlige levekår på flere livsområder. Deltakerne kom med mange gode og konkrete råd til myndighetene. Les mer i en lettlest utgave av rapporten fra seminaret.

Det tok tid!
Stortingsmeldingen lot vente på seg, men i november 2022 ble Meld. St. 8 (2022-2023) Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming – Det handler om å bli hørt og sett, lansert. Meldingen ble høytidelig lansert i regjeringens representasjonsbolig ved kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 

Du kan lese mer om lanseringen i nyhetssak på NAKU.

Etter lansering ble meldingen sendt til Arbeids- og sosialkomiteen for behandling.

Behandling av meldingen
Arbeids- og sosialkomiteen inviterte til muntlig høring om meldingen januar 2023. Flere organisasjoner, lag og foreninger ga innspill til høringen, og de påpekte særskilt hvor viktig det er at Norge inkorporerer CRPD som del av Menneskerettighetsloven. Det var innspill til komiteen som handlet blant annet om å sikre rettigheter knyttet til språk, styrking av ordninger som fremmer arbeidsinkludering, sikre selvbestemmelse og øke fag- og profesjonskompetansen i tjenestene. Les mer om høringen. 

Flere organisasjoner gikk også sammen og leverte skriftlige innspill som ble overlevert arbeids- og sosialkomiteen i forbindelse med høringen. Les innspillene på Stiftelsen SOR sine sider

Arbeids- og sosialkomiteen ga innstilling om meldingen til Stortinget den 28. mars 2023. Innstillingen inneholdt kun to forslag til vedtak. Første vedtak handler om å få flere personer med utviklingshemming i arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTA-O), og sikre bedre oppfølging i arbeid, tilsvarende HELT MED modellen, og det andre vedtaket handler om å øke antall VTA plasser. Det er både bra og viktig at innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen satser på økt arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Og selv om komiteen har gitt nedslående få tilrådinger til Stortinget om vedtak, minner meldingen i seg selv på at personer med utviklingshemming skal få sine rettigheter oppfylt og de skal bli sett og hørt. Les Innstillingen fra komiteen. 

Debatt og vedtak
Stortinget behandlet saken den 18. april. Du kan se videoopptak fra debatten

I debatten poengterte kultur og likestillingsminister Trettebergstuen at det er nå den virkelige jobben med å følge opp meldingen begynner, at det er et felles politisk ansvar å gå fra prat til praksis og at de ulike departementer skal følge opp med tiltak på alle områder som er fremmet i meldingen. Hun viste spesifikt til at arbeidet med menneskerettighetsseminar der personer med utviklingshemming selv har en stemme og deler erfaringer skal videreføres av sittende regjering.

Videre minnet hun om at CRPD skal inkorporeres i norsk lov og at det er nedsatt et ekspertutvalg for å utrede hvordan dette skal skje og særskilt vurdere inkorporering i menneskerettighetsloven. Utvalget skal levere sin uttalelse i løpet av 2023 og skal deretter ut på høring.

I debatten ble det også vist til at Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om hva det koster å være funksjonsnedsatt (dok 8): Likestillings- og mangfoldsutvalget skal gjøre en vurdering av de økonomiske levekårene og tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Likestillings- og mangfoldsutvalget vil komme med sin vurdering i løpet av mai 2023, og Trettbergstuen viste til at regjeringen vil følge opp denne da.  

Arbeids- og sosialkomiteens innstilling ble vedtatt. 

NAKU vil fortsette å delta på det videre arbeidet med å sikre personer med utviklingshemming grunnleggende menneskerettigheter.  

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon