Minoritetsbakgrunn

Innvandrerbefolkningen er med andre ord ingen homogen gruppe. De har likevel noe til felles: sin innvandrerstatus, og mange møter barrierer i samfunnet nettopp på grunn av denne statusen. De [...]

Åpne artikkel

Minoritetsspråklig

Språkproblemer kan skape misforståelser, som i verste fall kan få direkte følger for behandlingsutfallet. Det kan også gjøre tilgangen på tjenester dårligere for grupper som av språklige grunner har [...]

Åpne artikkel

Minoretsbakgrunn: Innvandrere med utviklingshemming

Innvandrerbefolkningen og utviklingshemmede Begrepene som brukes er innvandrere og omfatter både innvandrere og norskfødte med innvandrer foreldre og personer med ulik migrasjonshistorie. Ifølge [...]

Åpne artikkel

Samer med funksjonsnedsettelse

Prosjektet har hatt en tredelt problemstilling (sitat, s.5): Hvordan opplever samer med funksjonsnedsettelse(r) sin egen hverdag? Hvordan opplever samer med funksjonsnedsettelse(r) viktige [...]

Åpne artikkel

Minoritetsspråklig: Pasient og tolk - en brosjyre

I brosjyren finner du informasjon om: retten til å få tilrettelagt informasjon og nødvendigheten av å bruke kvalifisert tolk. tolkens oppgaver og hvordan en som pasient kan få mest mulig ut [...]

Åpne artikkel