Kunnskapsbankens artikler om

Støttekontakt

Nytt søk

Støttekontakt

I forbindelse med nasjonal satsning, ga Helsedirektoratet Kristiansand kommune i oppdrag å være et faglig knutepunkt for fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Dette resulterte i [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Forskning

Fritid ble reformens taper 1990-årene skulle være et løft for utviklingshemmedes levekår, hvor vi blant annet så et økt fokus på boliger. Man så derimot en tilbakegang i fritidsaktivitetene, [...]

Åpne artikkel

Støttekontakt: Lovverk og statlige føringer

Meld. St. 45. (2012-2013) Frihet og likverd påpeker at ordningen med støttekontakt er viktig for personer med utviklingshemming sine muligheter til å delta i ulike aktiviteter. Støttekontakttjeneste [...]

Åpne artikkel

Støttekontakt: Prosjekt Aktive muligheter

For å finne svar på dette var Gjøvik kommune, Asker kommune, Drammen kommune og Bydel Gamle Oslo invitert til å delta på dette samarbeidsprosjektet. For å avklare forventninger mellom de [...]

Åpne artikkel

Fritid for alle

Du finner mer informasjon om fritid for alle og støttekontakttjenester på denne siden

Åpne artikkel

Nylig lagt til

10
jan

Kultur og fritid

Det er et mål å skape vilkår for at alle skal kunne ta del i et levende og mangfoldig kulturliv. Dette ut fra en overbevisning om at kunst, kultur og fritid er en viktig del av velferdssamfunnet vårt [...]

Les mer
10
jan

Kultur og fritid: Lovverk og statlige føringer

Regjeringens mål er å skape vilkår for at hele samfunnet skal kunne ta del i et levende og mangfoldig kulturliv. Mennesker med nedsatt funksjonsevne må sikres de samme muligheter som andre til å [...]

Les mer
8
jan

Støttekontakt

Støttekontakttjenesten skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette et tjenestetilbud som er avgjørende for å kunne delta i [...]

Les mer