Kunnskapsbankens artikler om

Tema og fagområde

Nytt søk

Tvang og makt

Lovreglene skal gi grunnlag for å trekke grensen mellom den tvang som etter loven kan godtas og uakseptabel maktbruk. Etter loven er det et krav at andre løsninger skal være prøvd før bruk av tvang [...]

Åpne artikkel
Illustrasjon av jente som titter frem bak en vegg Copyright NAKU

Tvang og makt: Forskning

Evalueringen av kapittel 6A i sosialtjenesteloven pekte på at bestemmelsene bidro til redusert bruk av tvang og makt og til en høyere erkjennelse av tjenestemottakerens rett til respekt for sin [...]

Åpne artikkel

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948), [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse, samtykke og beslutningsstøtte

I de fire første film ser vi på selvbestemmelse ut i fra fire ulike perspektiv. Alle 8 filmene er hver og en på rundt 5 minutter. I første film ser vi på selvbestemmelse og rettighetene vi [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Hva sier utviklingshemmede?

Noen ganger kan makt være godt synlig, mens den andre ganger nærmest kan være usynlig og i mindre grad kommunisert. Det er en viktig oppgave å peke på og undersøke ulike [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

16
jul

Selvbestemmelse: Lovverk og sentrale føringer

I denne teksten skal vi se nærmere på forankring av selvbestemmelse i lover, stortingsmeldinger og konvensjoner som legger føringer for praktisering og tilrettelegging for utøvelse av selvbestemmelse [...]

Les mer
16
jul

Selvbestemmelse: Forskning

Selvbestemmelse er en grunnleggende menneskerettighet forankret i menneskerettighetserklæringen (FN, 1948), konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (FN, 1966) og konvensjon om rettigheter til [...]

Les mer
16
jul

Selvbestemmelse

Ordet selvbestemmelse er et sammensatt begrep og kan forklares på mange ulike måter. Andre beslektede ord som knyttes til begrepet kan være autonomi, aktørskap, medvirkning, samproduksjon, samskaping [...]

Les mer