Kriminalitet og utviklingshemming

Nesten halvparten av alle anmeldte lovbrudd omhandler nasking og tyveri. Forenklede forelegg er den klart dominerende straffereaksjonen for lovbrudd i Norge, og svært mange straffesaker behandles i [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

Tilrettelagte avhør av sårbare personer Det er Straffeprosesslovens § 239 som regulerer ordningen om tilrettelagt avhør. Bestemmelsen gjelder når det skal tas avhør av barn under 16 år og avhør av [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Veileder om lovbrudd

Bakgrunn for veilederen er tre-delt:  -Å bidra til å minke usikkerhet i omsorgs- og spesialisthelsetjenesten om hvordan en skal håndtere situasjoner der utviklingshemmede begår lovbrudd. -Å [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Store lærevansker i kriminalomsorgen

Innsatte med store lærevansker er utsatt i dobbel forstand ved at de kan mindre, lærer langsommere og misforstår viktig informasjon. Hensikten med denne avhandlingen har vært å utdype forhold som er [...]

Åpne artikkel

Seksuelle overgrep

En del personer med utviklingshemming kan tilhøre en særlig risikogruppe for enkelte kriminelle handlinger. Det er viktig at folk som jobber i tjenestene for personer med utviklingshemming har [...]

Åpne artikkel