Boformer

 Fra 1994 - 2001 var det en økning i antallet personer med egen selvstendig bolig (Tøssebro og Lundeby, 2002). Denne tendensen er nå stagnert. Bofellesskap er blitt stadig mer [...]

Åpne artikkel

Bofellesskap: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Boligpolitikk: Lovverk og statlige føringer

Det er først og fremst et personlig ansvar å skaffe seg et sted å bo. Det offentliges oppgave er å legge til rette for at folk kan klare seg på egen hånd. De som ikke selv er i stand til å [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

 Det stilles krav om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i paragraf 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Formålet med diskriminerings- og [...]

Åpne artikkel