Barnehage: Forskning

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Dette fremgår av opplæringsloven § 5-7. Kommunene har også ansvar for å tilrettelegge [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Forskning

Organisering av skoletilbudet til elever med utviklingshemming Når barn med nedsatt funksjonsevne er i barnehage, går de stort sett i barnehager sammen med alle andre barn, men når de kommer over i [...]

Åpne artikkel

SFO: Forskning

Det var med innføringen av Reform 97 (Opplæringslova 1998; St. meld. Nr 29 1994-1995) at skolefritidsordningen (SFO) slik vi kjenner den i dag ble innført. I noen kommuner omtales SFO som [...]

Åpne artikkel

Videregående opplæring: Forskning

Det er et mål at videregående opplæring skal ivareta et likeverdig opplæringstilbud, der elevene og lærlingene inkluderes og opplever mestring. Det er imidlertid flere utfordringer i [...]

Åpne artikkel

Voksenopplæring: Forskning

Det er ingen oversikt over hvor mange personer med utviklingshemming som deltar i voksenopplæring. Imidlertid viser Söderström og Tøssebro (2011) at det har skjedd en utvikling fra 1989 hvor det var [...]

Åpne artikkel
Du ser på "Oppvekst og utdanning innhold". Trykk her for å se alle kategorier.