Habilitering

Definisjon av habilitering Den norske offisielle definisjonen av innholdet i habiliteringsbegrepet er nedfelt i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator ( [...]

Åpne artikkel

Habilitering: Forskrift om habilitering og rehabilitering

Formålet er også å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av [...]

Åpne artikkel

Habilitering: Fritt sykehusvalg

Helsetilsynet svarte den 27.8.2013 på spørsmål om retten til fritt sykehusvalg etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Spørsmålet var om fritt [...]

Åpne artikkel

Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten

Utarbeidelse av prioriteringsveilederne er et ledd i å få redusert ulikhetene i praktiseringen av prioriteringsforskriften mellom de regionale helseforetakene, mellom fagområdene og innenfor foretak [...]

Åpne artikkel

Hverdagsrehabilitering og utviklingshemming

De politiske føringene viser at helse- og omsorgstjenestene skal omstilles gjennom at forebygging, rehabilitering og tidlig innsats vektlegges. Hverdagsrehabilitering er et eksempel på at tidlig [...]

Åpne artikkel