Barnehage

I følge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Forskning

Selv om de fleste barn med funksjonshemming får barnehageplass, er det foreldre som opplever å måtte vente på en slik plass. Samtidig er det foreldre som opplever at de ikke har et reelt valg med [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Lovverk og statlige føringer

Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert om barnehagens innhold og oppgaver og ansvaret til personalet. Den skal brukes av alle barnehager uansett driftsform. Mål [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Eksempler

Språkstimulering Karlstadmodellen er en veiledningsmodell for språkstimulering. Modellen bygger på lang tids studier og erfaringer rundt barn med Downs syndrom og andre utviklingshemminger og har [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Temahefte

I temaheftet finner man flere innspill som kan være et godt utgangspunkt for refleksjon og drøfting i personalgruppen omkring arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.

Åpne artikkel