Kunnskapsbankens artikler om

Støttekontakt

Nytt søk

Støttekontakt

I forbindelse med nasjonal satsning, ga Helsedirektoratet Kristiansand kommune i oppdrag å være et faglig knutepunkt for fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Dette resulterte i [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Forskning

Fritid ble reformens taper 1990-årene skulle være et løft for utviklingshemmedes levekår, hvor vi blant annet så et økt fokus på boliger. Man så derimot en tilbakegang i fritidsaktivitetene, [...]

Åpne artikkel

Støttekontakt: Lovverk og statlige føringer

Meld. St. 45. (2012-2013) Frihet og likverd påpeker at ordningen med støttekontakt er viktig for personer med utviklingshemming sine muligheter til å delta i ulike aktiviteter. Støttekontakttjeneste [...]

Åpne artikkel

Støttekontakt: Prosjekt Aktive muligheter

For å finne svar på dette var Gjøvik kommune, Asker kommune, Drammen kommune og Bydel Gamle Oslo invitert til å delta på dette samarbeidsprosjektet. For å avklare forventninger mellom de [...]

Åpne artikkel

Fritid for alle

Du finner mer informasjon om fritid for alle og støttekontakttjenester på denne siden

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

5
nov

Tilpasset fysisk aktivitet

Alle mennesker har behov for være i bevegelse. For mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser kan det medføre ekstra utfordringer fordi dem ofte er avhengige av at andre legger [...]

Les mer
14
jun

Kultur og fritid: Lovverk og statlige føringer

Regjeringens mål er å skape vilkår for at hele samfunnet skal kunne ta del i et levende og mangfoldig kulturliv. Mennesker med nedsatt funksjonsevne må sikres de samme muligheter som andre til å [...]

Les mer
13
sep

Kultur og fritid: Forskning

Meld.St.nr. 45 sier at det er et mål i politikken om utviklingshemmede at kultur og fritidstilbudet skal være likeverdig med andres, noe som også var en viktig ambisjon med reformen. En større [...]

Les mer