Kunnskapsbankens artikler om

Hjem og miljø

Nytt søk

Boformer

Fra 1994 - 2001 var det en økning i antallet personer med egen selvstendig bolig (Tøssebro og Lundeby, 2002). Denne tendensen er nå stagnert. Bofellesskap er blitt stadig mer dominerende [...]

Åpne artikkel

Bofellesskap: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger presiserer lovkravene og viser til hvilke standarder som må oppfylles. I forskriften defineres følgende: a. Informasjons- og [...]

Åpne artikkel

Rapport: Innfridde mål eller brutte visjoner?

Rapporten "Innfridde mål eller brutte visjoner?" presenterer noen hovedtrender i utviklingen av utviklingshemmedes levekår og tjenester, slik det kan leses ut av en serie undersøkelser fra [...]

Åpne artikkel

Husbanken

Visjonen innen boligpolitikk er at "alle skal kunne bo godt og trygt". Husbankens virkemidler er økonomiske, som grunnlån, startlån og boligtilskudd til kommunene for å fremskaffe utleieboliger. De [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

1
jul

Boformer

Ulike former for fellesskapsløsninger har helt siden avviklingen av institusjoner vært den sentrale boformen for utviklingshemmede. I en rapport fra 2011 beskriver Kittelsaa og Tøssebro at av de [...]

Les mer
1
jul

Bofellesskap: Forskning

I flere kommuner planlegges og etableres atskillig større bofellesskap enn det som var nedfelt som Husbankens retningslinjer da reformen for personer med utviklingshemming ble satt i verk. Denne [...]

Les mer
1
jul

Rapport: Innfridde mål eller brutte visjoner?

I debatten om utviklingshememdes levekår har det vært brukt overskrifter av typen ”pendelen snur”, ”reform i revers” og ”nye institusjoner”. Basert på data om utviklingshemmetes levekår fra 1989, [...]

Les mer