Kunnskapsbankens artikler om

Helse og omsorg

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

 Forekomst av psykiske lidelser Rapporter fra NAKU om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester, utgitt i 2007 og 2008, oppsummerer nasjonal og [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse

De generelle behovene for å kunne ha en god psykisk helse gjelder for alle mennesker. For å kunne oppleve en god psykisk helse er det mange faktorer som spiller inn. En grunnleggende trygghet på seg [...]

Åpne artikkel

NFSS, Norsk nettverk for seksualitet og samliv

På hjemmesiden til NFSS kan du finne tema og ressurser blant annet om seksualitet, LHBTI ressurser, seksuelle overgrep, prevensjon og kartleggingsverktøy. De viser til relevante studier og du [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

11
jan

Informasjonsside om vergemål

Vergemål er et frivillig hjelpetiltak for personer som på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse ikke klarer å ivareta sine interesser selv. Ansvarsområdene kan blant annet være å hjelpe [...]

Les mer
10
jan

BPA: Forskning

Hvordan har utviklingen i Norge vært om personer med utviklingshemming og brukerstyrt personlig assistanse (BPA)? Har rettighetsfestingen som ble innført i 2015 bidratt til økning i bruk av BPA for [...]

Les mer
10
jan

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som skal bidra til likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette inkluderer personer med [...]

Les mer