Kunnskapsbankens artikler om

Oppvekst og utdanning

Nytt søk

Grunnskole

Barn med utviklingshemming er barn som ofte trenger ekstra oppfølging og hjelp. Barn som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har rett på spesialundervisning [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Forskning

Organisering av skoletilbudet til elever med utviklingshemming Når barn med nedsatt funksjonsevne er i barnehage, går de stort sett i barnehager sammen med alle andre barn, men når de kommer over i [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Lovverk og statlige føringer

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonens formål er ”å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte [...]

Åpne artikkel

Begrepene integrering og inkludering

Slik begrepene vanligvis brukes i dag så er integrering mer statisk enn inkludering. Integrering forstås i skolesammenheng som om barn med eksempelvis utviklingshemming får opplæring på samme sted og [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Forskning

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Dette fremgår av opplæringsloven § 5-7. Kommunene har også ansvar for å tilrettelegge [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

18
apr

Grunnskole

Det å få grunnskoleopplæring er en rett og plikt som gjelder alle barn. Tidligere var det et eget spesialskole system for barn med særskilte behov, mens idealet i dag er at alle barn skal kunne gå på [...]

Les mer
10
apr

Barnehage: Forskning

Barnehagene fremstår som en inkluderende arena der barn med funksjonsnedsettelser i stor grad går sammen med andre barn. I denne artikkelen kan du lese forskning om barnhagebarn med  [...]

Les mer
30
jan

Grunnskole: Ressurser og materiell

På denne siden viser vi til noen få eksempler på materiell og litteratur som er aktuell for grunnskolen.

Les mer