Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

 Forekomst av psykiske lidelser: NAKUs rapporter om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester (NAKU, 2007 og NAKU, 2008) oppsummer nasjonal og [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse og uhelse- videoforelesning

I en forelesningsrekke på 2 filmer i 4 deler, setter professor Olav Linaker fokus på psykisk helse og uhelse hos personer med utviklingshemming. Linaker starter forelesningsserien med å fortelle en [...]

Åpne artikkel

Grunnleggende tema om psykisk helse - Temahefte 1

I temahefte 1 skriver vi om hva  god psykisk helse innebærer, økt sårbarhet hos personer med utviklingshemming  og utredning av psykiske lidelser. Vi ser også på betydningen av miljøarbeid [...]

Åpne artikkel