Ulike veier som illustrerer ulike valg. Copyright NAKU

Selvbestemmelse

Vi kan for eksempel snakke om å kunne påvirke vår hverdag, å ha kontroll, å ta valg i hverdagslige situasjoner, som for eksempel hva vi skal spise eller hva vi skal gjøre i fritiden vår. Vi kan [...]

Åpne artikkel

Rus: Lovverk og statlige føringer

Kommunen har plikt til å gi bistand etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2. Les mer om lovgrunnlaget i artikkelen Helse og omsorg: Lovverk og sentrale føringer.  [...]

Åpne artikkel

Habilitering

Normerende dokumenter innen habilitering Forankret i norsk helselovgivning trekkes i denne artikkelen frem tre sentrale dokumenter for habilitering; Forskrift om individuell plan ved ytelse av [...]

Åpne artikkel

Rus: Forskning

Risikofaktorer De siste 30 årene har det vært fokus på nedleggelse av spesialinstitusjoner for personer med utviklingshemming og integrering i samfunnet på lik linje med alle andre (Sturmey, [...]

Åpne artikkel

Foreldre: Forskning

Bakgrunn Barn er en viktig del av et familieliv, og det å ha et barn med kronisk sykdom er forbundet med både glede og sorg. Det må imidlertid ikke underkjennes at kronisk syke eller [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

16
jul

Selvbestemmelse: Lovverk og sentrale føringer

I denne teksten skal vi se nærmere på forankring av selvbestemmelse i lover, stortingsmeldinger og konvensjoner som legger føringer for praktisering og tilrettelegging for utøvelse av selvbestemmelse [...]

Les mer
16
jul

Selvbestemmelse: Forskning

Selvbestemmelse er en grunnleggende menneskerettighet forankret i menneskerettighetserklæringen (FN, 1948), konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (FN, 1966) og konvensjon om rettigheter til [...]

Les mer
16
jul

Selvbestemmelse

Ordet selvbestemmelse er et sammensatt begrep og kan forklares på mange ulike måter. Andre beslektede ord som knyttes til begrepet kan være autonomi, aktørskap, medvirkning, samproduksjon, samskaping [...]

Les mer